Main Page Sitemap

Dansk kort digt
dansk kort digt

Men jeg offrede med Grlæde min Lyksalighed for Fædrelandets Tarv.
5 fastsætter: Naar man paa Anføreren har Noget at klage, da kortingscode modern nl 2018 sættes et Raad af fire Mand, som efter Loven dømmer ham".
Fra Bruuns kom hun som Husjomfru til den tydske Hofpræst og Professor i Theologien ved KjøbenhaTis Universitet.I Foer- soms endnu bevarede Stambog findes blandt Vers fra 1798 et større Digt til ham af Oehlenschlåger, hvori det betegnende hedder : Ei vil jeg kalde Grækers blide Muser, men Nordens gamle barske G-ud".Mørk han til Jorden skuer, som dybt i Taage staaer, ser deres travle Hænder og deres Trællefærd og harmfuld bort sig vender med Haanden paa sit Sværd." I en stor aandfuld Afhandling karakteriserede K undtvig 1818 i sit Tidsskrift Danne- Virke" træffende den unge Oehlenschlager.Oehlenschlåger havde forresten ikke begyndt paa Studierne igjen, før han strax blev distraheret.Det Helligste, hvortil vor Sjæl sig hæver".Den 22de Marts 1832 var Goethe død, næsten 83 Aar gammel.Hauch i Marken i Kjøbenhavns-Posten" uden dog paa nogen Maade at kunne magte den aandfulde Kritiker.
Eegnar Lodbrok" er affattet i Eomancer Kgesom.Helge men staaer meget langt tilbage foj* dette ypperlige Yærk og kan heller ikke paa nogen- somhelst Maade maale sig med Oehlenschlagers første storladne Eomancedigtning om vor Oldtid.Thors Eeise til Jothunheim" eller med.Xordens Gruder" i det Hele taget.
Et Kunstnerdrama har endvidere den Mislighed, at Kunstneren ikke ret kan gjøre sig gjældende som saadan i Handling.
Det hedder i Oehlenschlågers af Orla Lehmann (i dennes Erindringer bittert spottede, men forresten poetisk skjønne Indledningsdigt til Frederik den sjette:.Xaar jeg saae Hrolf henride.
Og samme Tone klinger hørligt gjennem.Kunnet fornedre sig til at sammensætte af alskens tydske Reminiscenser et saa Kotzebueligt Stykke".Her, hvor Hjertet helligt brændte, nu kun mine Suk opstige.Du vakte den, men klædt i Sydens Glands; og stundom ei sig selv i sig den kjendte." Alt i sine Poesier i Nordens Mythologi" (Freis Kjærlighed'-.I den blotte Fantasis lykkeligste Momenter overflyver han stun- dom alle talentfulde Digtere, kun er det mer enten et Spring eller et glimrende Raketskud end en Flugt; han falder brat igjen fra sin Høide eller slukkes pludselig i samme uden egenlig at dale.Prægtig er saaledes strax i Stykkets Begyndelse Samtalen mellem Torden- skjold og Kold, hvor Kold siger: Det var ikke Trællen, som fortjente Foragt, men det var Undertrykkeren, som gjorde Mænd til Trælle" Og Tordenskjold derpaa hidsigt udbryder:.Xei, min Bro'er!En Student, Broder til Elsker- inden, hvem den unge Digter havde givet Navnet Georgine efter sin Forlovede, skildrer levende Dagens Betydning : En Guddom svæver over Kjøbenhavn.Oelilenschliiger fik dog stadigt Bevis paa, kvor høit det Væsenligste og Bedste i hans Poesi skattedes, og hvilken Indflydelse det øvede.181 hvormed Oehlenschlager, trods sin grammatiske Svag- hed, haandterede det tydske Sprog poetisk.Da det var forgjæves, erklærede Hauch, at han idet- mindste først maatte lære at dandse og fægte samt gaae med Handsker, da hans Hænder vare altfor røde.Dagbogsoptegnelser fra hine Dage, som ligeledes ere blevne bevarede, røbe en sund, naturlig, brav, hotels com korting noget ilsindet og meget lidet udviklet Dreng, vidt forskjellig fra Evald i Slesvigs og Baggesen i Slagelses lærde Skole.Oehlenschlåoer takkede rørt os" gjentog sit Løfte om at fornye Besøget.Ei Døden ham truer, let svømmer han hen paa Udød'ligheds Elv.

En Skotte maa slaa for sit Land" ere af mer end efemer Betydning, om de end ikke ere fri for Pletter.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap